Ban phiên dịch

Giới thiệu sách "Chặng đường tham học"

10/09/2017 | 02:14 PM Tác phẩm Chặng đường tham học này phần đầu là những bài làm thêm ở nhà của các tăng ni trong lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang. Loại bài tập này được gọi ...

Tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai

12/03/2017 | 10:19 PM Ngày 15/2/2017, một nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai