Ngày đăng 17/11/2018 | 04:07 PM 

Thông báo nghỉ rằm tháng 10/2018

(TVHQ) Kính gửi :Quý thọ sư Lớp dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang;Tăng ni Học viên các lớp Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang (Hệ đào tạo dài hạn & ngắn hạn)

Theo quy chế Chương trình đào tạo Lớp Dịch Thuật Hán nôm Huệ Quang, liên quan đến các ngày nghỉ trong năm, nay Văn phòng Học vụ Trung tâm Dịch thuật Hán nôm Huệ Quang kính thông báo:

Quý Tăng ni Học viên sẽ được nghỉ rằm Tháng 10 trong 2 ngày: Từ ngày 20 đến 21/11/2018 (nhằm ngày 14,15/10 ÂL)

Ngày 22/11/2018 (nhằm ngày 16/10 ÂL), Tăng ni Học viên học lại bình thường. Rất mong chư liệt vị hoan hỷ thực hiện đúng với tinh thần thông báo trên.

Kính tường. VP.HỌC VỤ
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0